Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/ezreklam/public_html/stattitablohy/index.php on line 65
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬН :: Надано EzReklama

Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬН

by Guest on Dec 15, 2012

Замига М. І.
Студентка 4 курсу
Київського національного економічного
університету імені В. Гетьмана

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТНК ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТНК В УКРАЇНІ.

Актуальність статті. Транснаціональні корпорації (ТНК) є важливим елементом розвитку міжнародних економічних відносин, рушійною силою процесу транснаціоналізації та глобалізації світової економіки. Вони домінують у провідних галузях економіки, контролють значну частину науково-технічного потенціалу та впливають на структуру всього світового господарства і на формування економічної політики своєї та інших країн, застосовуючи при цьому різні методи конкурентної боротьби. ТНК завдяки сучасним засобам інформації та технологіям, які в останні десятиріччя мають безпрецедентні досягнення, запровадили нові форми організації та збуту продукції.
Аналіз останніх публікацій. Вагомим внеском у вирішення
проблеми дослідження ТНК, механізму їх функціонування, особливостей розвитку та діяльності в умовах глобалізації є праці зарубіжних і вітчизняних науковців. Зокрема, Р. Робінзон, С. Кіндлбергер, С. Хірш, Т. Ангмон, Х. Перлмутер проаналізували передумови формування та чинники розміщення транснаціональних компаній. Т.Я. Білоус, В.А. Білошапка, В. Новицький, В. Плотніков, В. Рокоча, Л. Руденко дослідили типи, організаційні форми інтеграції компаній та механізм їх функціонування. Т. І. Сичова, Г. Семенов, І. Мигас, Н. Нікітіна, О. Рогач, О. А. Шуба, Ю. Н. Яковенко приділили увагу дослідженню певних аспектів діяльності ТНК та їх ролі для вітчизняної економіки тощо.
Основна частина. ТНК виступають провідними агентами фінансової глобалізації, опосередковуючи потужні фінансові розрахунки як з власними дочірніми компаніями і філіями, так і з місцевими національними підприємствами, а також створюють єдину систему інтегрованого виробництва, що перетворюється в ядро світової господарської системи [1].
Ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд. дол., а щорічні обсяги продажів становлять 150-200 млрд. дол. Сьогодні ТНК контролюють понад 50% світового промислового виробництва, 67% міжнародної торгівлі, більш як 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних інвестицій. Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів перевищують сукупні резерви всіх центральних банків світу. Тому переміщення лише 1-2% маси грошей, що перебувають у їхньому володінні, цілком здатне змінити паритет національних валют [4].
Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК як на регіональному, так і на універсальному рівні сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжнародно-правові документи, які використовуються для регулювання їхньої діяльності: кодекс іноземних інвестицій, прийнятий 1970 р. латиноамериканськими державами, – країнами – учасниками Андського пакту: Болівією, Колумбією, Перу, Чилі (до 1976) і Еквадором;
Хартія економічних прав та обов’язків держав, затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р., норми якої спрямовані на захист економічних прав країн, що розвиваються (були створені міжурядові комісії ООН з транснаціональних корпорацій і центрів з ТНК); регіональна декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства від 21 червня 1976 p.; і як додаток – керівні принципи для багатонаціональних підприємств (норми цього документа не мають імперативного характеру, їх виконання є добровільною справою); «Принципи щодо контролю за обмеженням ділової практики монополій і корпорацій» (схвалені у 1980 р. Генеральною Асамблеєю ООН) [3].
До вказаних вище конвенцій, що регулюють діяльність ТНК, варто додати і Конвенцію про транснаціональні корпорації, підписану Україною 6 березня 1998 р. у Москві та ратифіковану 13 липня 1999 р. (із застереженнями) [2].
Що стосується сучасного українського законодавства, то воно не може відповідати існуючим вимогам для діяльності ТНК. Не розроблено поняття «транснаціональної корпорації», а реєстраційний принцип створення фінансово-промислових груп не може бути використаний для регулювання діяльності ТНК.
До системи керівних принципів ТНК належать: дотримання міжнародного права; підпорядкованість праву країни перебування; урахування політики цієї країни в галузі розвитку та права; співробітництво з країною перебування з виключенням практики підкупу та субсидій, а також обов’язкове невтручання у внутрішні справи. Окрім цього, більшість ТНК мають розроблені на практиці власні корпоративні бізнесові принципи своєї діяльності, які пристосовані до рекомендацій ООН, а також до місцевого законодавства.
Сучасними тенденціями розвитку ТНК є:
1. Зміна стратегії діяльності ТНК. Серед основних напрямків зміни можна виділити такі:
- основною метою діяльності ТНК є не отримання максимального прибутку, а забезпечення фінансової стійкості і стабільного фінансового становища на світовому ринку;
- диверсифікація діяльності ТНК (найбільш ефективними вважаються комплексні форми зовнішньоекономічної діяльності: рух товарів, капіталів, технологій, знань тощо);
- створення глобальних мереж виробництва і збуту в межах єдиної глобальної стратегії компанії (при цьому ТНК не прагнуть створити виробництво закінченого циклу в одній країні, а намагаються спеціалізувати кожне підприємство, яке входить у глобальну мережу, на найбільш раціональному для нього виробництві тих чи інших комплектуючих виробів);
- збільшення частки нематеріального виробництва у міжнародній діяльності ТНК (це стосується діяльності страхових, туристичних, торгових компаній, які перетворюються в ТНК і відіграють вирішальну роль у своїх галузях діяльності. У промислових ТНК також є багато дочірніх компаній і філій, які входять до сфери послуг. Промисловим ТНК належить майже половина всіх зарубіжних інвестицій у сфері послуг);
- інтенсивний розвиток внутрішньокорпоративної торгівлі між підрозділами тих чи інших ТНК;
- вивіз капіталу ТНК спрямований не лише на збільшення кількості зарубіжних філіалів, а й на скорочення розривів в організації і технології виробництва в промислово розвинутих країнах, щоб якість продукції і послуг компаній будь-якої країни відповідала світовим стандартам;
- переорієнтація діяльності ТНК на галузі обробної промисловості як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються (зацікавленість у розвитку наукомістких галузей промисловості розвинутих країн, де зосереджено приблизно 2/3 закордонних компаній, що належать ТНК).
2. Зміни у політиці інвестування. До пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності сучасних ТНК можна віднести такі:
- спрямування інвестицій на злиття і поглинання (ТНК спрямовують свої інвестиції насамперед у злиття та поглинання, що є найкоротшим шляхом до лідерства чи, навіть, гегемонії ТНК на важливих світових ринках і до одержання доступу до всеможливих ресурсів.
- вагоме збільшення частки фінансування науково-технічної сфери. У світі все більша увага приділяється якості людських ресурсів, рівню освіти та практичному використанню знань, інноваційній діяльності. Інвестиції в НДДКР провідних ТНК досягли великих розмірів.
Характерною особливістю діяльності ТНК на світовому ринку є проведення ними погодженої ринкової політики. Основними напрямами такої політики є: У галузі виробництва:
- розподіл сфер виробничої діяльності;
- розподіл виробничих програм між найбільшими виробниками з метою регулювання номенклатури продукції, що виробляється;
- проведення погодженої політики в галузі капіталовкладень для уникнення вільного переливання капіталу тощо.
У галузі науково-технічної діяльності:
- укладення угоди про кооперування в галузі НДДКР і виробництва нової продукції;
- укладення патентних і ліцензованих угод, угод про надання ноу-хау;
- укладення угод про продаж прав на використання зареєстрованих торговельних марок та ін.
У галузі збуту:
- визначення порядку фіксації світових цін;
- територіальне закріплення ринків збуту та ін [5].
Процес транснаціоналізації економіки має як позитивні, так і негативні наслідки. Загалом позитивними наслідками діяльності ТНК є поглиблення міжнародного поділу праці, посилення процесів інтернаціоналізації і глобалізації, отримання доступу до додаткових джерел фінансового капіталу, нових технологій тощо.
В Україні транснаціональна діяльність представлена американськими, німецькими, англійськими, південнокорейськими та російськими компаніями. Розвиток вітчизняних ТНК та їх залучення в Україну будуть мати такі позитивні наслідки: дозволять перенести в інші економічно більш відсталі країни малоефективні та екологічно забруднюючі підприємства, розвинути в себе наукомісткі і перспективні виробництва; сприятимуть оновленню виробництва та розширенню експортних можливостей; підвищать конкурентоспроможність вітчизняної продукції; захистять вітчизняних виробників від кризових явищ; покращать структуру управління на вітчизняних підприємствах та ін.
Разом з тим серед негативних наслідків діяльності ТНК можна виділити такі: чим вищий ступінь міжнародної економічної інтеграції через ТНК, тим більше на дані країни розповсюджується стратегія цих корпорацій у вигляді міжнародного ринкового тиску, циклічних коливань, конкуренції, спекулятивних маневрів тощо; великий обсяг прямих іноземних інвестицій, що вкладаються в економіку інших країн, дозволяє ТНК контролювати не лише окремі компанії, а й цілі галузі промисловості і витісняти з ринку місцевих виробників, впливати на внутрішню політику урядів цих країн; порушення законодавства країн перебування ТНК та приховування прибутків від оподаткування шляхом їх переливу у країни з нижчим рівнем оподаткування; встановлення монопольних цін та диктування умов несприятливих для країн перебування ТНК; ТНК переслідують в основному власні фінансові інтереси і цілком байдужі до економічних проблем країн перебування. Так, для них є привабливими лише високоприбуткові сегменти вітчизняної економіки, а менш прибуткові галузі, які потребують підтримки та допомоги залишаються поза увагою [6].
Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК як на регіональному, так і на універсальному рівні сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжнародно-правові документи, які використовуються для регулювання їхньої діяльності: кодекс іноземних інвестицій, прийнятий 1970 р. латиноамериканськими державами, - країнами - учасниками Андського пакту: Болівією, Колумбією, Перу, Чилі (до 1976) і Еквадором; Хартія економічних прав та обов'язків держав, затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р., норми якої спрямовані на захист економічних прав країн, що розвиваються. Цей документ закріпив загальні принципи обмеження діяльності ТНК; регіональна декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства від 21 червня 1976р
Висновки. Таким чином, міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні відіграє певну роль, але воно ще не спроможне захистити країни, особливо ті, які стали на шлях самостійного розвитку.
ТНК здійснюють економічну, фінансову, торгову, технологічну, а на новому етапі і політико-соціальну взаємодію між країнами. Діяльність ТНК принципово змінює картину світу. Існують різноманітні, суперечливі підходи щодо оцінки діяльності цих гігантських економічних корпорацій, що не беруть до уваги національні кордони. Не можна оцінювати ТНК тільки негативно або позитивно.
У кожному окремому випадку є свої переваги і недоліки, але поставити діяльність ТНК у правові рамки вбачається за необхідне у найближчому майбутньому. І поштовхом до цього може бути лише політична воля економічно найрозвинутіших країн світу.
Список використаних джерел.
1. Кузьменко А. Транснаціональні корпорації як суб'єкти розвідувальної діяльності // Юридичний журнал. – 2007. – № 2.
2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації» від 16.03.1999.
3. http://www.un.org/ – Хартія економічних прав і обов’язків держави.
4. Драчева Е. Л., Либман А. М. Проблемы глобализации и интеграции международного бизнеса // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000.
5. Самофалов В. Глобальний виклик транснаціональних корпорацій / В. Самофалов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dt.ua/2000/2250/41312.
6. Брикова I. В. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального економічного середовища / I. В. Брикова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kneu.kiev.ua.data.
 

General

Правознавство 2626 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Стевія - медова трава замінник цукру

Стевія - медова трава замінник цукру Автор: Др. Dіана Мережко , Ph.D. __________________________________________ Багато сучасних людей щодня...

Здоров'я

Лабораторний портал Labprice.ua і Науково-сервісна фірма «ОТАВА» розпо

Лабораторний портал Labprice.ua і Науково-сервісна фірма «ОТАВА» розпочали співпрацю в рамках освітньої програми «Науковці для...

Наука/Технології

Брати мої російськомовні, напишіть, чого вам ще бракує

Автор: Олег Медведєв Відсутність у російської мови статусу державної компенсується відчутнішою її присутністю в усіх сферах громадського життя...

Політичні оглядачі

Повнота передається від матерів дочкам - вчені

Повнота передається від матерів дочкам - вчені Автор: Імтіяз Таяб Бі-Бі-Сі, Лондон Нове дослідження англійських учених виявило зв'язок між...

Здоров'я

Українські заробітчани в країні кориди

Українські заробітчани в країні кориди    На Великодні свята багато українців, які виїхали на закордонні заробітки, намагаються...

Культура/Суспільство

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.