Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/ezreklam/public_html/stattitablohy/index.php on line 65
СПЕЦИФІКА ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ МОВИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ) У ГАЗЕТНО :: Надано EzReklama

Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

СПЕЦИФІКА ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ МОВИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ) У ГАЗЕТНО

by Ольга Набожняк on Mar 10, 2011

Педа О.С.,
55 група, Інститут філології,
науковий керівник – к. пед. н., доц. Халабузар О.А.

     Метою нашої роботи стало розкриття функції фразеологічних одиниць у публіцистичних текстах (газетних і журнальних статтях) та аналіз видів перетворень ідіом у сучасній пресі.
Предметом дослідження виступають дані фразеологічні одиниці трьох мов (англ. 38, укр. 24, рос. 5) які найчастіше зустрічаються у мові преси.
     Актуальність даної роботи полягає у тому, що на тлі зростання інноваційних технологій потреба в точному перекладі інформаційних текстів зростає, а визначенні фразеологічні одиниці потребують додаткового глибокого всебічного, компаративного дослідження.
     Проблему специфіки використання фразеологічних одиниць у газетно-інформативному тексті досліджували провідні вітчизняні вчені лінгвісти серед яких: А.Ухтомський [Фразеологізми у сучасній англійській пресі], М. Полева [Мова англійської и американської преси], А.Кунін [Фразеологія сучасної англійської мови], Л.Жукова [Прагматичний аспект функціонування фразеологізмів у мові англійської газети], П. Коробка [Ідіоматична фразеологія як лінгвістична та культурологічна проблема], Л. Медведєва [Деякі мовні особливості англійських газет], а також Е.Телень, Н. Ємельянова, В. Гуменюк, Н. Цвєтова, Е.Толікіна, Б. Ларін, Н. Амосова, Н. Шанський, А. Ломакіна, Н. Гаврилова, Серед закордонних: Р. Гінзбург, В. Раймонд, Ч. Хокет, К. Амер, А. Маккаї та ін.
      Фразеологічні одиниці - це квінтесенція лексичного багатства мови. Вони, як правило, надзвичайно влучні, образні, компактні, містять в собі великий зміст. Розвинена структура фразеології свідчить про багатство мови: чим більш розвинутою є мова, тим багатше і виразніше її фразеологія. Фразеологізми прикрашають мову людини.
      Під фразеологізмом ми розуміємо відтворену у мові мовну одиницю, що складається з двох і більше компонентів, що має узагальнено-переносне лексичне значення, стійку за своїм складом та структурою.[4, 35]
     Більшість дослідників відокремлюють такі властивості фразеологічної одиниці: стійкість, відтворюваність, семантичну цілісність, роздільність оформлення, емоційно-експресивну забарвленість, можливість варіантів і новоутворень, ФО дослівно не перекладається на інші мови,
     Поняття фразеологічної одиниці, або ідіоми, вельми умовне і включає до свого складу досить різноманітне коло словосполучень, а саме: фразеологічні одиниці (лексично нерозривні словосполучення), прислів'я та приказки, біблійні і євангельські висловлювання, обороти з античної літератури, крилаті вирази, створені письменниками і поетами, тобто всі стійкі, нерозкладні словосполучення, закріплені вживанням. Звідси й різноманітна термінологія: фразеологічні вирази називають фразеологічними одиницями, фразеологічними сполученнями, стійкими поєднаннями, ідіомами, ідіоматичними виразами, фраземами та ін. Правда, не всі вчені беззастережно включають до складу фразеологічних одиниць прислів'я та приказки, крилаті вислови й афоризми. Наприклад, академік В. В. Виноградов не відносить прислів'я, приказки, крилаті вислови до фразеологізмів.
     З усього різноманіття термінів, яким названі фразеологічні одиниці, ми вирішили взяти термін¬ - ідіома, тому що слово це коротке, добре запам'ятовується.
     Ідіома - це нерозкладне, стійке, образне і емоційне, поєднання слів, що утворюють єдине ціле, вжите, як правило, у переносному значенні.
     До складу ідіому не можна вставити іншого слова, наприклад замість a clear coast–вільна дорога, сказати «a clear west coast » і т.п. У ідіомах не можна навіть замінювати окремі слова синонімами, наприклад замість «fish out of water» не можна сказати «fish out of food» або замість «wake a sleeping dog» не можна сказати «wake a sleeping cat» і т.п.
      У ідіомах можуть зустрічатися незрозумілі слова або форми слів, наприклад попасть в просак, точить лясы, бити байдики  (бить баклуши).
      Ідіоми, зазвичай, носять образний характер і вживаються в переносному значенні. Наприклад, make a mountain out of a molehill – з мухи робити слона; a dog in a blanket – пудинг з варенням; hungry bellies have no ears – у голоних шлунків немає вух, у голодного брюха нет уха. Такі ідіоми, як man is wolf to men – людина людині звір, человек человеку волк, wind round one's little finger – обвести навколо пальця, вживаються тільки в переносному сенсі.
      До ідіомів відносяться прислів'я та приказки, наприклад: let well be alone – від добра, добра не чекають; an eye for an eye, a tooth for a tooth – око за око зуб за зуб; testes differ – про смаки не сперечаються, о вкусах не спорят; pity is aking to love – співчуває значить любить, place for everything and everything in its place – усьому свій час, всьому своє місце; a friend in need is a friend indeed – друзі пізнаються в скруті, score twice before you cut once – сім разів відміряй, а один раз відріж; live and learn – вік живи вік учись і т.п. Сюди ж відносять і влучні вислови з міфології (heel of Achilles – ахіллесова п'ята; between Scylla and Charybdis - між Сциллою і Харибдою, even Homer sometimes nods), а також крилаті вирази, створені майстрами слова – письменниками, наприклад: Time is money – час це гроші (B. Franklin, "Advice to a Young Tradesman"); Through thick and thin – рішуче, непохитно, незважаючи ні на які перешкоди – (J. Choser “The Canterbury Tales”); The busy have no time for tears – У тих, хто зайнятий, немає часу на сльози (G. G. Byron); to crack a bottle to our luck – врізати (J. golsworthy, ‘Caravan’, ‘salvation of a Forsyte’); Fall on evil days – впасти в злидні, бідувати; тягнути жалюгідне існування (J. Milton “Paradise Lost”); Dr. Jekyll and Mr. Hyde – людина, що втілює в собі дві сторони – добро та зло (R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”) т.д. У висновку необхідно сказати про те, що в ідіомах укладена народна мудрість, що вони прикрашають мову і свідчать про його багатство та силу. [1; 2]
       Ідіоми схильні до трансформації. Під трансформацією фразеологізмів ми розуміємо «будь-яке відхилення від загальноприйнятої норми, закріпленої у лінгвістичній літературі, а також імпровізовану зміну в експресивно-стилістичних цілях». Таким чином, трансформація фразеологізмів може бути «дефектною» (фразеологічні помилки) та авторською (перетворення фразеологізмів у художніх цілях).
       Експресія у газетно-інформаційних текстах досягається в першу чергу використанням різних тропів та інших стилістичних засобів, сприйняття яких може іноді становити для читачів певні труднощі. Тому, залучаючи газету для вивчення мови, важливо розкривати функції експресивних засобів у газетно-публіцистичному тексті.
        Фразеологічні звороти, прислів'я, приказки та крилаті вирази є обов'язковим стилістичним компонентом мови газети, важливим джерелом експресивно-емоційної насиченості, істотним засобом реалізації конструктивно-стильових особливостей газетної мови. Вони надають газетному тексту певну силу впливу, допомагають створювати специфічну образність. Вони здатні не тільки висловити відповідну думку більш ємко, а й передати ставлення та оцінку. Наприклад, приказка to come up to the chalk – бити байдики передає більшу експресивність, оцінку, ніж вільне словосполучення займатися порожньою справою. [4, 36]
         Автор може вибрати з синонімічних засобів вираження те висловлювання, що найбільш відповідає змісту та меті тексту. Отже, фразеологічні засоби, активно втручаючись у мову газетної статті, доповнюють логічні вислови, додають коротку оцінку.[7; 8]
        Заголовки матеріалів у періодиці - одні з найважливіших її елементів. Від його характеру та оформлення багато в чому залежить «обличчя» видання. Заголовки допомагають читачеві ознайомитися з номером, швидко отримати уявлення про зміст його матеріалів, вибрати головне і цікаве, дати уявлення про тему. Ефективність газетного тексту багато в чому визначається його заголовком, тому що, «Дослідження психологів доводить, що близько вісімдесяти відсотків читачів приділяють увагу тільки заголовкам» [5, 3].
         Газетний заголовок являє собою важливий компонент газетної інформації. Його основною метою є залучення уваги читача до найбільш важливої і цікавої частини повідомлення: заголовок, як правило, не розкриває до кінця зміст статті, стимулюючи читача ознайомитися із запропонованим матеріалом. Таким чином, щоб виконати своє основне призначення, тобто зацікавити і навіть заінтригувати читача, заголовок повинен бути максимально помітним і таким, що запам'ятовується. В якості помітних, що звертають читацьку увагу газетних заголовків, широко використовуються фразеологічні звороти. [12, 7]
         Публіцисти звертаються до фразеологічного багатства рідної мови як до невичерпного джерела мовної експресії. Проте вживання фразеологізмів у звичайній формі з притаманним їм значенням не завжди дає потрібний ефект. З метою створення художнього ефекту публіцисти вдаються до трансформації фразеологізмів. Майстри слова можуть звертатися за фразеологічними зворотами, як за «сировиною», яка підлягає «творчій обробці». У результаті фразеологічного новаторства письменників і публіцистів виникають оригінальні словесні образи, в основі яких «обіграні» стійкі вирази. Творча обробка фразеологізмів надає їм нове експресивне забарвлення, посилюючи їх виразність, за рахунок якісної зміни вихідних фразеологізмів, створюється висока образність. При цьому змінені фразеологізми зберігають художні загальнонародні достоїнства - образність, афористичність, ритміко-мелодійну впорядкованість. Зміни фразеологізмів дозволяють журналістам уникати штампів, тому що, в цих випадках «фразеологізм отримує, крім властивостей, закладених в ньому самому (а іноді і всупереч їм), нові експресивні властивості» [10, 101].
        Трансформований фразеологізм у заголовку виступає в ролі асоціативного елемента, за допомогою якого наша пам'ять знаходить потрібну інформацію, пов'язуючи змінений вираз з вихідним. При зміні фразеологізму створюється мовна гра, народжується якийсь новий зміст, але смисловий каркас залишається. Цей смисловий каркас являє собою раціональний стан фразеологізму, тобто об'єктивний, загальний характер виразу, журналісти прагнуть розширити експресивні можливості фразеологізму, посилити їх функціонально-стилістичну значимість, що нерідко призводить до тих чи інших трансформацій, обертів. За нашими спостереженнями, в даний час можна відокремити п'ять типів перетворень фразеологізмів:
1) перестановка або заміна окремих слів;
2) усічення або скорочення складу фразеологізму;
3) зміна сенсу фразеологічного обороту;
4) перетворення фразеологізму за метою висловлювання;
5) вставка у відомий фразеологізм конкретизуючого визначення.
Наведемо приклади, взяті з газет:
        1. Перестановка або заміна слів-компонентів у фразеологізмах:
        Чужорідний компонент у структурі фразеологізму концентрує увагу читача на певній думці: «Ugly noises from Los Angeles mayor's nest» Автор орієнтує читача в значенні відношення до описуваних фактів, їх оцінки і використовує гру слів: mayor's nest омонімічно mare's nest - виразу, що означає “безглузда вигадка”, а йдеться про махінації на виборах, причому один з кандидатів - мер міста Лос-Анжелоса. Заголовок «США и Россия: заклятые друзья» від «закляті вороги».
         Або «A million saved is a millon earned» від прислів’я A penny saved is a penny earned. «Калюжі по коліно» (Комсомольская правда (КП) 30.03.2005) - трансформація фразеологізму море по коліно. Мова в статті йде про моду на гумові чоботи. Змістовний каркас - все дарма, не страшно, нічого не значить (для кого-небудь) - залишається, однак семантика фразеологізму уточнюється - все дарма в гумових чоботях. "Хто шукає мафію, той завжди знайде" (Порівняйте: Хто шукає, той завжди знайде), "Останній писк високотехнологічної моди" (Порівняйте: Останній писк моди) або "Переселення автомобільних душ" (Порівняйте: "Переселення душ") Випробування почуттів "замість назви роману Г. Флобера "Виховання почуттів"; Наведемо ще один заголовок, у якому міститься по суті справи неперекладна заміна окремих слів, побудована на вживанні ідіома в поєднанні з терміном – A hit below the van allen. У заголовку використано ідіоматичний вираз to hit below the belt наносити удар нижче пояса, наносити зрадницький удар, вести нечесну гру. У цьому ідіоматичному виразі вплетений науковий термін – the Van Alien belt - пояс радіації в атмосфері навколо землі, відкритий американцем Ван Алленом. Одночасно в слові below міститься натяк на те, що в результаті висотних ядерних вибухів, проведених американцями над островом Джонстона, в атмосфері трохи нижче пояса Ban Аlien утворився другий штучний пояс радіації, заподіяв чималих неприємностей американським і англійським супутникам землі. У самій замітці якраз і йдеться про те, що в результаті впливу цього штучного поясу радіації англійський супутник «Аріель» перестав посилати сигнали. У російському перекладі цю гру слів передати неможливо. Заголовок слід перекласти наступним чином:
       «Англійський супутник виведений з ладу. Наслідки американських висотніх вибухів.»
        Як бачимо, заміна слів в даних виразах робить обороти більш виразними, актуальними, відповідними тематиці аналізованої проблеми. Проведений нами аналіз газетних матеріалів дозволяє зробити висновок, що даний тип перетворення фразеологізмів є, порівняно з іншими, домінуючим, причому його питома вага постійно зростає. Н. М. Шаньський у зв'язку з цим підкреслює, що "зміни у складі фразеологічних зворотів безпосередньо пов'язані як з тим, що відбувається в лексичній системі мови в цілому, так і з тим, в якому напрямку здійснюється подальша обробка фразеологізмів». Причому він ставить на перше місце заміну одного компонента фразеологізму іншим, синонімічним чи подібним за значенням: «До нас їде Путін!» (Пор.: До нас їде ревізор!) КП 11.01.2005. № 2.
         Стійкі вирази в певні мірі відображають життя суспільства, його культуру, цінності, народну мудрість. А з огляду на те що, життя суспільства не стоїть на місці, «крилаті вирази» змінюються разом з нею. Матеріал дослідження свідчить, що процес оновлення стійких виразів особливо помітний в газеті. Ті крилаті слова, які прийшли до нас з далекого минулого, в газеті отримують нове звучання, що відповідає духу часу. Можна сказати, що трансформація стійких виразів відображає настрій сучасності. Трансформація дає ефект новизни, «знахідки», переосмислення. Публіцисти прагнуть до змін сталих виразів, тому що, це дає свого роду «ексклюзив».
         2. Усічення або скорочення складу фразеологізму:
         The way to a man's heart - усічення вираження The way to a man's heart is through his stomach. Компонент серце у вихідному виразі має переносне значення - любов. У статті даються рекомендації, як приготувати смачну їжу. Таким чином, значення заголовка стає зрозумілим тільки в контексті, компонент серце в даному випадку має переносне значення - любов.
         «Соломки б підстелити ...» (КП № 10 від 21.01.2005) - скорочення виразу Знав би, де впаду, соломки б підстелив. По закінченню прислів'я свідомість носія мови легко відновлює первісний вислів. Сенс висловлювання збережений.
         Прийом усікання фразеологічної одиниці створює ефект посиленого очікування. Майже у всіх випадках скорочення фразеологізму супроводжується також зміною його структури. У результаті скорочення, стійкі поєднання слів стають більш виразними у стилістичному відношенні і зручними з точки зору мовного використання ».
           3. Зміна складу фразеологізму, що несе за собою зміну значення на протилежний:
          «Договір дешевше грошей!», «Шкурка вичинку варта», «Бідність - порок», «І в тісноті і в образі», «Що маємо, то зберігаємо», «Куй залізо не відходячи від каси» «A cat in gloves catches mice», «What is done by night, isn’t appears be day», «Welth is better than health», «Grasp all, save all»,.
           Обороти, подібні наведеним вище, зустрічаються майже в кожній газеті. За їх допомогою автор структурно пристосовує видозмінену фразеологічну одиницю до умов спілкування з читачем, роблячи з неї гнучкий мовленнєвий засіб, вигідний для виконання поставленої комунікативної задачі.
           4. Вирази у питальній формі:
 «Знову з гусака вода?» (КП 09.03.2005) - обігрується фразеологізм як з гусака вода, що має значення зовсім байдуже, все дарма (комусь), рішуче нічого не діє (на когось). При прочитанні статті стає ясно, що мова йде про неприємності російського медіа-магната Володимира Гусинського і арешт його рахунків. Мовна гра будується на асоціації іменника гусак з співзвучним прізвищем Гусинський. У контексті статті вираз набуває явний комічний відтінок і наповнюється новим змістом. Прийом переосмислення поєднується із заміною компонентів. Заміна компонента сама по собі призводить до переосмислення фразеологічної одиниці, новий зміст фразеологізм отримує тільки в контексті. Крім того, даний вираз демонструє ще один вид семантичної трансформації: зміна за метою висловлювання.
           5. Вставка у фразеологізм конкретизуючих, уточнюючих визначень і обставин:
           Вставка слова dark у фразеолоізм cast a shadow over smth –кидари тінь на щось, слугує для посилення експресії виразу. При цьому Дж.Буш виражає власне відношення до того, що відбувається происходящему, невдоволення: «And this casts a dark shadow over an entire region» [The Guardian: Bush's speech on Israel and a Palestinian state].
           «Краса - страшна політична сила» - про екс - «Міс Всесвіту» КП 26.01.2005). Вираз краса - страшна сила змінено за рахунок розширення складу. Слово політична не змінює загального значення висловлювання, а лише звужує зміст висловлювання, конкретизує його, а також надає висловом комічний відтінок.
           ФО to have a stake in – бути кровно зацікавленим у чомусь.: «These nations do not have the same resources to combat climate change as countries like the United States or China do, but they have the most immediate stake in a solution» [NY Times: Obama’s Speech on Climate Change]. Б. Обама підкреслює, наскільки важка екологічна обстановка у ряді країн, що вона вимагає негайного рішення. Вклинювання слів the most immediate до складу ФО надає вислову емоційністі та підсилює значимість невідкладаємої дії.
          Заміна неозначеного артикля а на вказівний займенник this у ФО take up
a cause - підтримувати спільну справу, використовується з метою конкретизації, уточнення ситуації: «I am not the first President to take up this cause, but I am determined to be the last» [NYTimes:Obama’s Health Care Speech].
        «Місце зустрічі з Путіним змінити не можна» (КП 28.05.2005) - трансформовано назву відомого радянського фільму «Місце зустрічі змінити не можна». За рахунок популярності фільму і популярності назви заголовок привертає увагу читача. Вставка прізвища російського президента дає читачеві уявлення про зміст статті, конкретизує зміст заголовка. Стаття розповідає про зустріч президента Путіна з міністрами, яка повинна відбутися в Кремлі.
ФО to lose one’s head – втратити голову, разгубитися: «Consequently, the newly
crowned Queen Deborah lost not only her title, but figuratively her head as well» [NYTimes: June, 04, 2002].
          Ми з'ясували, що авторське перетворення фразеологізмів активно використовується в публіцистиці. В основному журналісти застосовують трансформацію фразеологізмів для конструювання газетних заголовків. Це надає вихідному вислову додаткову образність та експресивність. У такому разі фразеологізм часто отримує новий сенс, що слугує засобом залучення уваги читачів.
         Виділені нами п'ять типів трансформації фразеологізмів (перестановка або заміна слів-компонентів; усічення або скорочення, зміна змісту; перетворення за метою висловлювання; вставка конкретизуючого визначення) систематично використовуються на сторінках газет, стали, можна сказати, улюбленим засобом журналістів для створення виразності й емоційності. Необхідність комунікації, прагнення зобразити реальну ситуацію в потрібному ракурсі, висловити думки не «штампованими», а іншими, зрозумілими читачам, формами змушують пишучого шукати і знаходити відповідні мовні засобами.
          Таким чином, доцільно й доречно використання фразеологічних одиниць в їх первинному вигляді, оживляє мову публікації, робить її емоційною, а трансформація фразеологізмів повертає тим з них, які стали вже звичними, їх образність.
                                                                                             Література

1. Barantsev K. English-Ukrainian pharase-book. – К. Znannia, 2005. – P. 1055.
2. Kunin A. English-Russian phraseological dictionary. – M. Russky Yazyk, 1984. – P. 945
3. Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. М., 1977.
4. Горлов В.В. Фразеологизмы как средство выразительности на страницах газеты – М. Русский язык в школе.№5, 1992. – C. 35–37.
5. Лазарева Э.А. Заголовок в газете. Свердловск, 1989.
6. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971, C.31
7. Н. С. Цветова, Фразеологизмы в современном публицистическом тексте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1026712-0.html
8. Н. С. Цветова, Трансформированные фразеологизмы в публицистическом тексте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1026953-0.html
9. Смолицкая П.Г. Идиома.//На уроке и после урока. – М., 1962. – C. 226–239.
10. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М., 1985, – C.111-113.
11. Шанский Н.М., Окунева А.П., Быстрова Е.А. Краткий фразеологический словарь русского языка. – С. – П., 1994. – C.271.
12. Емельянова Н.А, Фразеологизм как конституирующий элемент публицистического текста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philarts.spbu.ru/structure/sub-faculties/engl-filolog/anglistika articles/fraseologism-kak/
13. Будаев, Э.В., Чудинов, А.П., Метафора в политическом интердискурсе. – Екатеринбург, 2006. – С. 45 – 55.

 

Лінгвістика 6819 Переглядів

Author

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

Вправи з рівноваги

Вправи з рівноваги сприяють розвитку координації рухів, спритності, вихованню сміливості, наполегливості, рішучості, впевненості в своїх силах....

Спорт

Молдовська війна за українців – Україна знову в стороні

Молдовська війна за українців – Україна знову в стороні Автор: Максим Плешко   Молдовська опозиція чекає від України, щоб та хоч...

Політичні оглядачі

Як відмінювати прізвища типу "Соловей" та "Кіт"?

Автор: професор Олександр Пономарів Ще раз про імена та прізвища

Лінгвістика

Майкл Джексон - успіхи і поразки

Майкл Джексон - успіхи і поразки    Майкл Джексон - Факти Повне ім’я: Майкл Джозеф Джексон Народився: 29 серпня, 1958 року...

Шоу-бізнес

Пробудження чарівної "Верховини"

Пробудження чарівної "Верховини" Автор: Левко Карпатський _____________________________________________ Як ця снігурочка,...

Туризм і дозвілля

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.