Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/ezreklam/public_html/stattitablohy/index.php on line 65
Проблеми розвитку та регулювання Транснаціональних корпорацій в україн :: Надано EzReklama

Реклама 2

 

New blog posts

Administrator has not posted any blogposts yet.

Статистика сайту

site stats View My Stats

 

 

Проблеми розвитку та регулювання Транснаціональних корпорацій в україн

by Guest on Dec 13, 2012

Степовий А.Ю.
Студент 4 курсу
Київського національного економічного
університету імені В. Гетьмана

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Актуальність статті. Взагалі, в наш час жоден процес в економіці світу не проходить без втручання ТНК. Навіть якщо офіційно ТНК здійснюють свою діяльність лише у системі світового господарства, загально відомим лишається факт, що вплив ТНК поширюється й на політичну сферу. Як наслідок, цей факт виводить ТНК на один рівень з державами та міжнародними організаціями, звичайно ж в даному контексті.
Аналіз досліджень і публікацій. Важливими працями щодо дослідження характеру функціонування ТНК, їх особливостей розвитку і впливу на господарства країн в процесі глобалізації є праці багатьох науковців. Так до них можна віднести: Р.Робінзона, С.Кіндлбергера, С.Хірша, Т.Ангмона, Х.Перлмутера, що проаналізували передумови формування та чинники розміщення транснаціональних компаній та В.А Білошапка, В. Новицького, В. Плотнікова, В.Рокоча, Л Руденка, які дослідили типи, організаційні форми інтеграції компаній та механізм їх функціонування.
Основна частина. Основою глобалізації та її головною рушійною силою є транснаціональні корпорації (ТНК), які завдяки прямим закордонним інвестиціям постійно посилюють свій вплив як на розвиток міжнародних економічних відносин, так і на конкурентоздатність національних економік.
Масштаби операцій та могутність сучасних транснаціональних корпорацій обумовили інтерес суспільства до них, що сприяло появі значної кількості поглядів на діяльність ТНК та її наслідків для економіки України. При цьому більшість існуючих поглядів все ж є досить однобічними, бо майже апріорно вважається, що прямі закордонні інвестиції ТНК є безсумнівним благом, та від їх залучення залежить структурна перебудова економіки України, технічна і технологічна модернізація як самого виробництва, так і всієї економічної та соціальної інфраструктури.[1]
Комісія ООН по ТНК виділила ряд ознак, по яких у сучасних умовах варто розпізнавати ТНК. До них відносяться:
• річний оборот (обсяг продажів) більш 1 млрд. дол.;
• наявність філій не менш чим у 6 країнах;
• частка закордонних активів повинна складати 25-30% у загальній вартості всіх активів компанії;
• 1/5-1/3 всього обсягу обороту компанії повинна приходитися на зовнішні операції, тобто реалізуватися за межами країни резиденції. ТНК виникають під впливом цілого комплексу факторів, а саме:
1) інтернаціоналізації виробництва і капіталу на основі розвитку продуктивних сил;
2) експансії капіталу за кордоном, створення власних відділень;
3) прагнення до одержання надприбутків;
4) твердої конкуренції, що веде до концентрації виробництва і капіталу в м/н масштабі;
5) зниження значення геоекономічних границь.
Зі створенням власних м/н виробничих комплексів ТНК одержують додаткові можливості впровадження в економічну структуру інших країн. Вони можуть використовувати у своїх інтересах їхній природний, виробничий, технологічний і трудовий ресурси, поглиблювати внутріфірмовий поділ праці на базі вже наявних чи створюваних за рубежем вузькоспеціалізованих виробництв.
Закордонне виробництво дає ТНК ті переваги, що випливають з розходження економічних умов між країною базування материнської компанії і країнами, де розташовані її філії і підконтрольні фірми. До них відносяться розходження в забезпеченості і вартості природних ресурсів, у ставках заробітної плати, оподатковування, нормах амортизаційних відрахувань, фірмового, антитрестовського і трудового законодавства, екологічних стандартах, кваліфікації робочої сили, курсах валют і по багатьох інших компонентах, що формує вартість виробленої продукції. Організаційна структура ТНК дає їм таку специфічну перевагу, як перенос зовнішньоекономічних операцій у внутріфірмові операції - це дозволяє зберігати монополію на нові технології і "ноу-хау", обходити митні бар'єри, уникати міжнародної конкуренції, знижувати собівартість продукції, тому що внутрішні трансферні ціни в 3-4 рази нижче світових цін.[2]
Ядро світогосподарської системи складають біля 500 ТНК, що мають практично необмежену економічну владу. Всього у світі діють приблизно 60 тис. фінансово-промислових груп і ТНК, що мають біля 250 тис. філіалів за межами країн базування, контролюючи до 50% світового промислового виробництва, 65% зовнішньої торгівлі, 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технології і ноу-хау. При цьому більша частина платежів, пов’язаних з трансфертом нових технологій, здійснюється всередині ТНК: в США їх частка складає 80%, в Великобританії – 90%.[3]
Щоб найкраще охарактеризувати сутність ТНК, слід звернутись до визначень впливових міжнародних організацій. Так за визначенням ЮНКТАД, ТНК – це підприємства, які складаються з материнських компаній та їх зарубіжних філій. Материнські компанії здійснюють контроль за філіями через участь у їх акціонерному капіталі з частками не менше 10%.[4]
ОЕСР вважає, що ТНК об’єднують компанії приватної, державної або змішаної форми власності, що знаходяться в різних країнах, при цьому одна або декілька з цих компаній може значно впливати на діяльність інших, особливо у сфері обміну знаннями,технологією і ресурсами, Конвенція про транснаціональні корпорації визначає транснаціональну корпорацію як юридичну особу,сукупність юридичних осіб,що має у власності, господарському віданні чи оперативному управлінні відокремлене майно на території двох і більше країн.[5]
Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК. Транснаціональні корпорації здійснюють свої капіталовкладення переважно для довгострокових цілей. Хоча вони часто швидко перекидають величезні фінансові ресурси з одного регіону земної кулі в іншу, що може дестабілізувати фінансові ринки в окремих регіонах, не можна забувати, що ТНК - це прямі інвестиції, вкладені в багаторічні проекти. Тому діяльність ТНК може бути оцінена як переважно сприятлива стабілізація світових ринків капіталу. Адже це великі компанії, яким потрібне стабільне господарське середовище, у тому числі фінансове.
Значні обсяги прямих іноземних інвестицій від ТНК наприкінці XX ст. надходили до регіону Центральної та Східної Європи.
Втім, інвестиційна активність ТНК не обмежується прямим інвестуванням, створенням нових виробничих об'єктів або контролюванням існуючих. Значну активність ТНК виявляють і в галузі портфельного інвестування, причому співвідношення цих моделей їхньої участі в механізмі глобального руху капіталів залежить від конкретних господарських цілей, кон'юнктури, характерних конкретних пріоритетів підприємницької діяльності.
Наприкінці 90-х років спостерігалося стійке зростання обсягу прямих іноземних інвестицій ТНК. Збільшення інвестиційних потоків сприяло подальшому розширенню міжнародного виробництва. Так, у 2001 році валовий продукт 63 тисяч ТНК і 690 тисяч їхніх іноземних філій (у 1998 році у світовій економіці налічувалося 60 тисяч ТНК і 500 тисяч закордонних філій) становив 3,045 трлн. дол. і зріс порівняно з 1990 роком більш як у два рази.
Прямі іноземні інвестиції ТНК та міжнародне виробництво, 1986-2001рр.
Вартість у поточних цінах, у млрд. дол. Середньорічний приріст, у відсотках
1990 2001 1986-90 1991-95 1996-99 1998 2001
Приплив ПІІ 209 865 24,0 20,0 31,9 43,8 27,3
Відплив ПІІ 245 800 27,6 15,7 27,0 45,6 16,4
Продажі закордонних філій 5.503 13.564 15,8 10,4 11,5 21,6 17,8
Експорт закордонних філій 1.165 3.167 13,2 13,9 12,7 13,8 17,9
Валовий продукт закордонних філій 1.419 3.045 16,4 7,1 15,3 25,4 17,1
Активи закордонних філій 5.706 17.680 18,0 13,7 16,5 21,2 19,8
Світовий валовий внутрішній продукт 21.473 30.551 11,7 6,3 0,6 -0,9 3,0
Світовий експорт товарів і послуг 4.173 6.892 15,0 9,5 1,5 -1,8 3,0

Інші показники також указують на подальше розширення міжнародного виробництва: загальний обсяг експорту іноземних філій становить понад 3 трлн. дол., їхні сукупні активи - 17,68 трлн. дол.
Наведені показники є вражаючими у порівнянні з розміром світової економіки: загальний обсяг увезених ПІІ відповідає тепер 14% сукупних світових інвестицій (20 років тому - лише 2%); обсяг експорту товарів іноземними філіями - 46% від загального обсягу світового експорту; на частку іноземних філій припадає майже 10% світового ВВП.
Вигоди:
Приймаюча країна :
1. Отримання додаткових ресурсів (капітал, технології, управлінський досвід, кваліфікована праця)
2. Стимулювання розвитку національної економіки, збільшення обсягу продукту, що виробляється, і прибутку, прискорення економічного зростання і розвитку.
3. Отримання податків від діяльності ТНК.
Країна, яка вивозить капітал :
Іноземні інвестиції ефективніші, ніж аналогічні внутрішні.
Проблеми:
Приймаюча країна
1. Представники приймаючої країни не допускаються до участі в проведенні НДДКР.
2. Посилена експлуатація і встановлення зовнішнього контролю з боку ТНК
3. ТНК можуть маніпулювати цінами з метою уникнення податків.
Країна, яка вивозить капітал :
1. Державне регулювання іноземних інвестицій: заборона інвестування в окремі галузі.
2. Особливі умови інвестування (використання місцевих напівфабрикатів, навчання місцевих кадрів, проведення НДДКР у приймаючій країні, розширення експорту продукції, що виробляється),
3. Втрати в торговому балансі.
4. Ризик конфіскації інвестицій. [7]
В Україні транснаціональна діяльність представлена американськими, німецькими, англійськими,південнокорейськими та російськими компаніями. Розвиток вітчизняних ТНК та їх залучення в Україну будуть мати такі позитивні наслідки;
• дозволять перенести в інші економічно більш відсталі країни малоефективні та екологічно забруднюючі підприємства, розвинути в себе наукомісткі і перспективні виробництва;
• сприятимуть оновленню виробництва та розширенню експортних можливостей;
• підвищать конкурентоспроможність вітчизняної продукції;
• захистять вітчизняних виробників від кризових явищ;
• покращать структуру управління на вітчизняних підприємствах та ін.
Разом з тим серед негативних наслідків діяльності ТНК можна виділити такі:
• чим вищий ступінь міжнародної економічної інтеграції через ТНК, тим більше на дані країни розповсюджується стратегія цих корпорацій у вигляді міжнародного ринкового тиску, циклічних коливань, конкуренції, спекулятивних маневрів тощо;
• великий обсяг прямих іноземних інвестицій,що вкладаються в економіку інших країн,дозволяє ТНК контролювати не лише окремі компанії, а й цілі галузі промисловості і витісняти з ринку місцевих виробників, впливати на внутрішню політику урядів цих країн;
• порушення законодавства країн перебування ТНК та приховування прибутків від оподаткування шляхом їх переливу у країни з нижчим рівнем оподаткування;
• встановлення монопольних цін та диктування умов несприятливих для країн перебування ТНК. [6]
Висновки. Сьогодні економіка України є однією з тих світових економік, що потребують певних іноземних інвестицій та поширення науково-технічного прогресу, що нададуть їм вагомий поштовх для швидкого та самостійного подальшого розвитку. Саме тому процес інтеграції та транснаціоналізації є досить важливим. Головними суб’єктами цих процесів виступають ТНК, діяльність яких при умові ефективної політики держави має позитивні наслідки для економіки країни в цілому. Тому насамперед необхідно внести зміни у законодавство,яке б належним чином врегульовувало діяльність ТНК в Україні,оскільки міжнародно-правове регулювання їх діяльності ще далеке від бажаного. Крім того,зусилля держави повинні бути спрямовані на:
1. Створення великих конкурентоспроможних підприємств, які б витримували конкуренцію з міжнародними корпораціями.
2. Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості держави та покращання інвестиційного клімату.
3. Боротьбу з корупцією та забезпечення захисту прав власності.
Література
1. http://osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/18566/
2. International business. NY.: The Dryden Press, 2005.
3. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. –Київ: Либідь, 2005. – 720с.
4. Ибрагимов М И Тенденции эволюции современных ТНК/ 2002.-
Экономика ХХІ/ c . 59-72
5. Конвенция о транснациональных корпорациях (Конвенцию ратификовано с предостережением Законом №921-XVI (921-14) от 13.07.09). /www.expertsoft.com.ua/laws
6. Яковенко /Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України Ю Н.Яковенко Т І Сичова Научный вестник ДГМА-2009-c 298-02.
7. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. - К.: ВЦ “Київський Університет"

 

 

General

Бізнес/Економіка 1499 Переглядів

Заява Редакції

Використання матеріалів stattitablohy.ezreklama.com дозволяється лише за умови наявності імені автора роботи та прямого посилання (лінку) на цей сайт. Вебсайт і послуги http://stattitablohy.ezreklama.com є надані компанією EZREKLAMA (Манітоба, Канада). Відповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції може не співпадати з думкою авторів публікації. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Українська музика рокeрує

ПИШИ УКРАЇНСЬКОЮ

Пиши українською
Тут спілкуються українською

HTML block #1

block.

Random Articles

На дев'ять книжок російською мовою – лише одна українською

Автор: Олег Медведєв Незабаром планую оприлюднити Мовний баланс-2, який віддзеркалює співвідношення двох найпоширеніших мов – української та...

Література

Бунтар, батько української демократiї

Минуло 105 рокiв вiд народження знаменитого генерала Петра Григоренка

Культура/Суспільство

Визначити твердість води дуже просто

Визначити твердість води дуже просто

Довкілля/Екологія

Закон стисненої пружини

Закон стисненої пружини Автор: Олег Романчук Відомі чотири види насильства: політичне, економічне, ідеологічне й фізичне. Та є ще один вид –...

Політичні оглядачі

Андрій Підпалий - основоположник підпалізму. Підпалізм.

Підпалізм – стильова течія авангардизму, що виникла вкінці ХХ ст. в Україні й продовжує інтеснивно розвиватись.  Характeрними рисами підпалізму є...

Література

Actions

Поділитися

Надіслати друзям

Повідомлення

Very Bottom Block Position

 

Ваше оголошення тут

Пишіть admin@ezreklama.com

 

 

Реклама 3

Новини

Міністерські портфелі з українським корінням у новому уряді Канади

Nov 8, 2015

Етнічно та гендерно різноманітний новосформований канадський уряд буде діяти злагоджено та переконливо в обстоюванні української позиції на міжнародній арені та залучення нових партнерів до підтримки України. Такі сподівання висловлює посол Канади в Україні Роман Ващук. Канадський уряд в особі... Читати далі →

Новопризначений міністр Маріанна Мигайчук відвідала святкування 99-річчя Канадського-українського інституту "Просвіта" у Вінніпезі

Nov 8, 2015

Сьогодні, 7-ого листопада 2015 р., ми були свідками події історичного значення, яка відбулася у Вінніпезі, в приміщенні Канадського-українського інституту "Просвіта"  де відбувся бенкет з нагоди його 99-річниці. На запрошення голови Манітобської філії Ліги Українців Канади п.... Читати далі →

ВКонтакте, Яндекс та Мail.Ru почали "зливати" ФСБ дані про своїх користувачів

Sep 6, 2014

Субота, 06 вересня 2014 Соціальна мережа "ВКонтакте" включена до реєстру Роскомнадзору в рамках виконання скандального "закону про блогерів", прийнятого в Росії 1 серпня.  З відповідною заявою виступив прес-секретар Роскомнадзору Вадим Ампелонський.... Читати далі →


Footer block #1

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #2

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.

Footer block #3

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod incorrupte.

Footer block #4

You can change this block in admin panel. Remember, if you change template, this block will be lost. We advise you to clone this block.

Ne lorem percipit efficiantur mei, ius ut simul vidisse. An vel probatus explicari appellantur. Has et comprehensam interpretaris, quo no inimicus maluisset temporibus. Ea mea quod.